Svátost smíření (zpověď)

Obecně o svátosti smíření

Je svátostnou obnovou křtu. Pokud člověk ztratil milost posvěcující tím, že spáchal těžký hřích, ve svátosti smíření je tato milost znovu obnovena. Jsou v ní tedy odpuštěny všechny těžké i lehké hříchy.

Ustanovení:

 • Po Kristově zmrtvýchvstání při setkání s apoštoly. (Jan 20,22-23)

Může ji přijmout:

 • Pokřtěný katolík,
 • který má víru církve,
 • je zatížen hříchem, který spáchal po přijetí křtu,
 • je opravdu rozhodnut více nehřešit.

Udělovatel svátosti smíření:

 • Biskup.
 • Biskupem pověřený kněz.
  • Kněz musí mít tzv. zpovědní jurisdikci.
  • Tu získává:
   • buď přímým pověřením od svého biskupa,
   • nebo přijetím služby v církvi, která je ze slavením svátosti smíření neoddělitelně spojena (např. farář).

Části svátosti smíření - ze strany toho, kdo přistupuje ke svátosti smsíření:

 1. zpytování svědomí
 2. lítost
 3. opravdové předsevzetí
 4. vyznání
 5. dostiučinění (pokání)

Co je nutné ve vyznání hříchů uvést:

 • Všechny těžké hříchy;
 • jejich okolnosti, které ten těžký hřích mění;
 • jejich počet.
 • Pokud někdo úmyslně něco z tohoto zamlčí, dopouští se těžkého hříchu a zpověď je neplatná.
 • Lehké hříchy je doporučeno také vyznat - není to však povinnost.

Kdy je povinnost slavit svátost smíření:

 • Vždy, když člověk spáchá těžký hřích (nemá v takovém případě svátost smíření odkládat).
 • Pokud člověk není zatížen těžkým hříchem, tak minimálně jednou za rok.
 • Obecně se doporučuje, aby člověk slavil svátost smíření asi jedenkrát za jeden či dva měsíce.

Zpovědní tajemství:

 • Zpovědník je vázán zpovědním tajemstvím.
 • To znamená, že nesmí prozradit hřích, ani okolnosti hříchu, které by mohly vést ke zjištění toho, kdo se z čeho zpovídal.
 • Kněz také nesmí změnit chování k tomu, kdo u něho byl u zpovědi.

Slavení svátosti smíření ve farnosti Boskovice.

 • V Boskovicích je příležitost ke slavení svátosti smíření vždy 30 minut před každou pravidelnou mší sv.
 • Každý první pátek v měsíci je možnost přijmout svátost smíření mezi 17. a 18. hodinou.
 • Před vánočními a velikonočními svátky je rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření. O tom je vždy informace na webových stránkách farnosti a na nástěnkách kostela.
 • Obvyklým místem slavení jsou zpovědnice, které se nachází přímo naproti bočnímu vchodu do kostela.
 • U zpovědnic je světelná sygnalizace:
  • svítí zelená - volno: můžete vstoupit
  • svítí červená - obsazeno: nevstupujte
  • nesvítí nic: kněz ve zpovědnici není

Slavení svátosti smíření ve farnosti Svitávka.

 • Ve Svitávce je příležitost ke slavení svátosti smíření 30 minut před každou pravidelnou mší sv.
 • Obvyklým místem slavení je zpovědnice, která se nachází za sakristií (je nutno jít přes sakristii).
 • U zpovědnice je světelná sygnalizace:
  • svítí zelená - volno: můžete vstoupit
  • svítí červená - obsazeno: nevstupujte
  • nesvítí nic: kněz ve zpovědnici není

Pokud chci slavit svátost smíření

 1. Vyčkám, až se rozsvítí zelené světélko v lodi kostela u kazatelny.
 2. Vstoupím do sakristie a tam si ověřím, že i světélko nad vstupem do zpovědnice svítí zeleně.
 3. Pokud ano vstoupím do zpovědnice a dál jde všechno běžným způsobem.
 4. Pokud při vstupu do sakristie zjistím, že nad dveřmi do zpovědnice svítí červené světélko (to se může stát, protože třeba někdo vyčkával v sakristii), tak se nemusím vracet do kostela, ale vyčkám v sakristii, až se zpovědnice uvolní.
 • Před vánočními a velikonočními svátky je rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření. O tom je vždy informace na webových stránkách farnosti a na nástěnkách kostela.